BINE ATI VENIT LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 VIDELE

DEVIZA ŞCOLII: CALITATE ! PERFORMANŢĂ ! DESCHIDERE SPRE VIITOR !

 Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

 • Dezvoltare: perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.
 • Calitate şi eficienţă: furnizarea de  servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.
 • Lucrul în echipă: dezvoltarea unui  climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.
 • Colaborare: promovarea respectului reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional , european cu atribuţii în domeniul educaţiei.

VIZIUNEA SCOLII 

 • Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.

MISIUNEA SCOLII 

             Şcoala Gimnazială Nr. 2 Videle  promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia. Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.

RESURSE UMANE

Personal didactic – 31 de cadre didactice

 • Ciclu primar : 10 cadre didactice   
 • Ciclul secundar inferior – 21 profesori

Personal didactic auxiliar 

 • 1 contabil
 • 1 secretar
 • 1 bibliotecar cu ½ normă

Personal nedidactic

 • 2 îngrijitoare
 • 1 fochist

  Calitatea personalului didactic:

 • 26 titulari   
 • 5 suplinitori calificaţi

Gradul didactic I: 22

 Gradul didactic II: 3

 Definitivat: 2

 Debutanţi: 4

BAZA MATERIALA 

 • 11 săli de clasă, unde învaţă  18  clase în două schimburi :
  • clasele I-IV- dimineaţă ;
  • clasele V-VIII – după-amiaza.

Săli cu destinaţie specială:

 • laborator fizică-chimie- cu anexă
 • cabinet de informatică – dotat cu calculatoare legate în reţea, scanner, imprimantă
 • Bibliotecă – cu un număr de peste14000 volume; dotată cu calculator + imprimantă
 • 1 cabinet logopedic , dotat cu caşculator, imprimantă
 • Un cabinet- director – dotat cu calculator + imprimantă, xerox
 • Cancelarie pentru personalul didactic – dotat cu calculator
 • Două săli pentru secretariat şi contabilitate – dotate fiecare cu calculator + imprimantă, xerox, conectare la Internet
 • Cameră pentru programul „Lapte şi corn”
 • Anexă pentru personalul nedidactic al şcolii
 • Sală de sport
 • 2 grupuri sanitare
 • Teren de sport.